obchodné spoločnosti

 

Goatle sro

 

so sídlom Hybrálec 14, Hybrálec.

 

identifikačné číslo: 02917505

 

zapísané v obchodnom registri vedenom na Mestskom súde v Brne, oddiel C, vložka 12537

na predaj tovaru prostredníctvom on-line obchodu umiestneného na internetovej adrese eshop-relax.sk

 

 

1. ÚVODNÉ USTANOVENIA

 

 

  1. Tieto obchodné podmienky (ďalej len „ obchodné podmienky “) obchodnej spoločnosti Goatle sro, so sídlom Hybrálec 14, 58601 Hybrálec, identifikačné číslo: 02917505, zapísané v obchodnom registri vedenom Na Mestskom súde v Brne, oddiel C, vložka 12537 (ďalej len „ predávajúci „) upravujú v súlade s ustanovením § 1751 ods. 1 zákona č. 89/2012 Zb., Občiansky zákonník, v znení neskorších predpisov (ďalej len „ Občiansky zákonník “) vzájomné práva a povinnosti zmluvných strán vzniknuté v súvislosti alebo na základe kúpnej zmluvy (ďalej len „ kúpna zmluva “) uzatvárané medzi predávajúcim a inou fyzickou osobou (ďalej len „ kupujúci“) prostredníctvom internetového obchodu predávajúceho. Internetový obchod je predávajúcim prevádzkovaný na webovej stránke umiestnenej na internetovej adrese eshop-relax.sk (ďalej len „ webová stránka “), a to prostredníctvom rozhrania webovej stránky (ďalej len „ webové rozhranie obchodu “).
  2. Obchodné podmienky sa nevzťahujú na prípady, keď osoba, ktorá má v úmysle nakúpiť tovar od predávajúceho, je právnickou osobou alebo osobou, ktorá koná pri objednávaní tovaru v rámci svojej podnikateľskej činnosti alebo v rámci svojho samostatného výkonu povolania.
  3. Ustanovenia odchylné od obchodných podmienok je možné dojednať v kúpnej zmluve. Odchylné dojednania v kúpnej zmluve majú prednosť pred ustanoveniami obchodných podmienok.
  4. Ustanovenia obchodných podmienok sú neoddeliteľnou súčasťou kúpnej zmluvy. Kúpna zmluva a obchodné podmienky sú vyhotovené v slovenskom jazyku. Kúpnu zmluvu je možné uzavrieť v slovenskom jazyku.
  5. Znenie obchodných podmienok môže predávajúci meniť či dopĺňať. Týmto ustanovením nie sú dotknuté práva a povinnosti vzniknuté po dobu účinnosti predchádzajúceho znenia obchodných podmienok

 

 

2. UŽÍVATEĽSKÝ ÚČET

 

 

  1. Na základe registrácie kupujúceho vykonanej na webovej stránke môže kupujúci pristupovať do svojho používateľského rozhrania. Zo svojho užívateľského rozhrania môže kupujúci vykonávať objednávanie tovaru (ďalej len „ užívateľský účet “). V prípade, že to webové rozhranie obchodu umožňuje, môže kupujúci vykonávať objednávanie tovaru aj bez registrácie priamo z webového rozhrania obchodu.
  2. Pri registrácii na webovej stránke a pri objednávaní tovaru je kupujúci povinný uvádzať správne a pravdivo všetky údaje. Údaje uvedené v užívateľskom účte je kupujúci pri akejkoľvek ich zmene povinný aktualizovať. Údaje uvedené kupujúcim v užívateľskom účte a pri objednávaní tovaru sú predávajúcim považované za správne.
  3. Prístup k užívateľskému účtu je zabezpečený užívateľským menom a heslom. Kupujúci je povinný zachovávať mlčanlivosť ohľadom informácií potrebných na prístup do jeho užívateľského účtu.
  4. Kupujúci nie je oprávnený umožniť využívanie používateľského účtu tretím osobám.
  5. Predávajúci môže zrušiť užívateľský účet, a to najmä v prípade, keď kupujúci svoj užívateľský účet dlhšie ako 12 mesiacov nevyužíva, alebo v prípade, keď kupujúci poruší svoje povinnosti z kúpnej zmluvy (vrátane obchodných podmienok).
  6. Kupujúci berie na vedomie, že užívateľský účet nemusí byť dostupný nepretržite, a to najmä s ohľadom na nutnú údržbu hardvérového a softvérového vybavenia predávajúceho, popr. nutnú údržbu hardvérového a softvérového vybavenia tretích osôb.

 

 

3. UZATVORENIE KÚPNEJ ZMLUVY

 

 

 1. Všetka prezentácia tovaru umiestnená vo webovom rozhraní obchodu je informatívneho charakteru a predávajúci nie je povinný uzatvoriť kúpnu zmluvu ohľadom tohto tovaru. Ustanovenie § 1732 ods. 2 Občianskeho zákonníka sa nepoužije.
 2. Webové rozhranie obchodu obsahuje informácie o tovare, a to vrátane uvedenia cien jednotlivého tovaru a nákladov za vrátenie tovaru, Ceny tovaru zostávajú v platnosti po dobu, kedy sú zobrazované vo webovom rozhraní obchodu. Ceny tovaru nie sú prispôsobované osobe kupujúceho na základe automatizovaného rozhodovania. Týmto ustanovením nie je obmedzená možnosť predávajúceho uzavrieť kúpnu zmluvu za individuálne dohodnutých podmienok.
 3. Na objednanie tovaru vyplní kupujúci objednávkový formulár vo webovom rozhraní obchodu. Objednávkový formulár obsahuje najmä informácie o:

  1. objednávanom tovare (objednávaný tovar „vloží“ kupujúci do elektronického nákupného košíka webového rozhrania obchodu),

  2.spôsobu úhrady kúpnej ceny tovaru, údaje o požadovanom spôsobe doručenia objednávaného tovaru a

  3. informácie o nákladoch spojených s dodaním tovaru (ďalej spoločne len ako „ objednávka “).

 4. Pred zaslaním objednávky predávajúcemu je kupujúcemu umožnené skontrolovať a meniť vstupné údaje, ktoré do objednávky kupujúci vložil, a to aj s ohľadom na možnosť kupujúceho zisťovať a opravovať chyby vzniknuté pri zadávaní dát do objednávky. Objednávku odošle kupujúci predávajúcemu kliknutím na tlačidlo „Objednať a zaplatiť“. Údaje uvedené v objednávke sú predávajúcim považované za správne. Predávajúci bezodkladne po obdržaní objednávky toto obdržanie kupujúcemu potvrdí (ďalej len „ elektronická adresa kupujúceho “). 
 5. Predávajúci je vždy oprávnený v závislosti od charakteru objednávky (množstvo tovaru, výška kúpnej ceny, predpokladané náklady na dopravu) požiadať kupujúceho o dodatočné potvrdenie objednávky (napríklad písomne ​​či telefonicky).
 6. Zmluvný vzťah medzi predávajúcim a kupujúcim vzniká doručením prijatia objednávky (akceptáciou), ktoré je predávajúcim zaslané kupujúcemu elektronickou poštou, a to na adresu elektronickej pošty kupujúceho.
 7. Kupujúci súhlasí s použitím komunikačných prostriedkov na diaľku pri uzatváraní kúpnej zmluvy. Náklady vzniknuté kupujúcemu pri použití komunikačných prostriedkov na diaľku v súvislosti s uzavretím kúpnej zmluvy (náklady na internetové pripojenie, náklady na telefónne hovory) si hradí kupujúci sám, pričom tieto náklady sa nelíšia od základnej sadzby.
 8. Uzatvorením kúpnej zmluvy kupujúci potvrdzuje, že sa oboznámil s týmito Obchodnými podmienkami a tiež s reklamačným poriadkom a že s nimi súhlasí. Na vyššie uvedené Obchodné podmienky a Reklamačný poriadok je kupujúci dostatočným spôsobom pred vlastným uskutočnením objednávky upozornený a má možnosť sa s nimi zoznámiť. Ceny uvedené v kúpnej zmluve sú platné v čase uskutočnenia objednávky. Doba trvania akčných cien je do vypredania zásob, pokiaľ nie je stanovené doplňujúce informácie u výrobku inak. Tieto Obchodné podmienky a Reklamačný poriadok tvoria neoddeliteľnú súčasť uzavretej zmluvy.

 

 

4. CENA TOVARU A PLATOBNÉ PODMIENKY

 

 

 1. Cenu tovaru a prípadné náklady spojené s dodaním tovaru podľa kúpnej zmluvy môže kupujúci uhradiť predávajúcemu nasledujúcimi spôsobmi: - v hotovosti v prevádzke predávajúceho na adrese Hybrálec 14, Hybrálec 58601  - v hotovosti na dobierku v mieste určenom kupujúcim v objednávke; - bezhotovostne prevodom na účet predávajúceho č. 2900645102 / 2010, vedený v spoločnosti Fio as (ďalej len „ účet          predávajúceho “);                                                                                                                                                                                                                  - bezhotovostne prostredníctvom platobného systému Gopay - bezhotovostne platobnou kartou
 2. Spoločne s kúpnou cenou je kupujúci povinný zaplatiť predávajúcemu aj náklady spojené s balením a dodaním tovaru v dohodnutej výške. Ak nie je uvedené výslovne inak, rozumejú sa ďalej kúpnou cenou aj náklady spojené s dodaním tovaru.
 3. Predávajúci nepožaduje od kupujúceho zálohu či inú obdobnú platbu. Týmto nie je dotknuté ustanovenie čl. 4.f obchodných podmienok ohľadom povinnosti uhradiť kúpnu cenu tovaru vopred.
 4. V prípade platby v hotovosti, na dobierku či vo výdajni zásielok je kúpna cena splatná pri prevzatí tovaru. V prípade bezhotovostnej platby je kúpna cena splatná do 7 dní od uzavretia kúpnej zmluvy.
 5. V prípade bezhotovostnej platby je kupujúci povinný uhradzovať kúpnu cenu tovaru spoločne s uvedením variabilného symbolu platby. V prípade bezhotovostnej platby je záväzok kupujúceho uhradiť kúpnu cenu splnený okamihom pripísania príslušnej čiastky na účet predávajúceho.
 6. Predávajúci je oprávnený, najmä v prípade, že zo strany kupujúceho nedôjde k dodatočnému potvrdeniu objednávky (čl. 3.e), požadovať uhradenie celej kúpnej ceny ešte pred odoslaním tovaru kupujúcemu. Ustanovenie § 2119 ods. 1 Občianskeho zákonníka sa nepoužije.

 

 

5. ODSTÚPENIE OD KÚPNEJ ZMLUVY

 

 

 1. čo ho kupujúci porušil, a - zvukové alebo obrazové nahrávky alebo počítačového programu v zapečatenom obale, pokiaľ ho kupujúci porušil. - tovar neúplný, poškodený či viditeľne opotrebovaný
 2. Ak nejde o prípad uvedený v čl. 1 obchodných podmienok alebo o iný prípad, kedy nemožno od kúpnej zmluvy odstúpiť, má kupujúci v súlade s ustanovením § 1829 ods. 1 a ods. 2 Občianskeho zákonníka právo od kúpnej zmluvy odstúpiť, a to do štrnástich (14) dní odo dňa, keď kupujúci alebo ním určená tretia osoba odlišná od dopravcu prevezieme tovar, alebo: - posledný kus tovaru, ak objedná kupujúci v rámci jednej objednávky viac kusov tovaru, ktoré sú dodávané samostatne, - poslednú položku alebo časť dodávky tovaru pozostávajúceho z niekoľkých položiek alebo častí, alebo - prvú dodávku tovaru, ak je v zmluve dojednaná pravidelná dodávka tovaru po dohodnutú dobu.
 3. Odstúpenie od kúpnej zmluvy musí byť predávajúcemu odoslané v lehote uvedenej v čl. 5.b obchodných podmienok. Pre odstúpenie od kúpnej zmluvy môže kupujúci využiť vzorový formulár tu . Odstúpenie od kúpnej zmluvy môže kupujúci           zasielať okrem iného na adresu prevádzky predávajúceho či na adresu elektronickej pošty predávajúceho obchod@goatle.cz . K vrátenému tovaru je tiež nutné priložiť kópiu dokladu o nákupe a list s odstúpením od kúpnej zmluvy (viď. formulár vyššie)
 4. Tovar zaslaný späť formou dobierky nebude prijatý.
 5. Adresa pre príjem tovaru v rámci odstúpenia od kúpnej zmluvy je:

  Goatle sro
  Hybrálec 14
  58601 Hybralec

 6. Tovar môže byť použitý, ale treba myslieť na náklady, ktoré bude mať Goatle sro s uvedením tovaru do pôvodného stavu a ktoré môžu byť požadované na úhradu. Právo na odstúpenie od zmluvy existuje preto, aby ste mohli produkt skontrolovať tak, ako v bežnej predajni – nie aby ste ho 14 dní zadarmo používali av dôsledku toho mohlo dôjsť k jeho poškodeniu či zníženiu jeho hodnoty.
 7. Pokiaľ je tovar zakúpený v rámci obchodnej či podnikateľskej činnosti (o čom rozhoduje uvedenie IČ na nákupnom doklade), právo na odstúpenie nevzniká,
 8. V prípade odstúpenia od kúpnej zmluvy sa kúpna zmluva od začiatku ruší. Tovar kupujúci zašle alebo odovzdá predávajúcemu späť bez zbytočného odkladu, najneskôr do štrnástich (14) dní od odstúpenia od zmluvy, ibaže mu predávajúci ponúkol, že si tovar sám vyzdvihne. Lehota podľa predchádzajúcej vety je zachovaná, pokiaľ kupujúci odošle tovar pred jej uplynutím. Ak odstúpi kupujúci od kúpnej zmluvy, znáša kupujúci náklady spojené s vrátením tovaru predávajúcemu, a to aj v tom            prípade, keď tovar nemôže byť vrátený pre svoju povahu obvyklou poštovou cestou.
 9. Vrátený tovar je nutné riadne zaistiť, aby nedošlo k jeho poškodeniu počas prepravy od kupujúceho k predávajúcemu
 10. V prípade odstúpenia od kúpnej zmluvy podľa čl. 5.b obchodných podmienok vráti predávajúci peňažné prostriedky prijaté od kupujúceho do štrnástich (14) dní od odstúpenia od kúpnej zmluvy kupujúcim, a to rovnakým spôsobom, akým ich predávajúci od kupujúceho prijal. Ak odstúpi kupujúci od kúpnej zmluvy, predávajúci nie je povinný vrátiť prijaté peňažné prostriedky kupujúcemu skôr, ako predávajúci dostane vrátený tovar a posúdi jeho stav.
 11. Tovar nemusí byť vrátený v originálnom obale, avšak dodávateľ má právo na úhradu skutočne vynaložených nákladov spojených s vrátením tovaru. Tieto náklady sú vždy individuálne posúdené a ako také sú potom zákazníkovi naúčtované a započítané s čiastkou za vrátený tovar.   
 12. Nárok na úhradu škody vzniknutej na tovare je predávajúci oprávnený jednostranne započítať proti nároku kupujúceho na vrátenie kúpnej ceny.
 13. Účtovaniu týchto poplatkov predídete, pokiaľ tovar uvedie do pôvodného stavu sami (očistenie, skompletizovanie, správne zabalenie a pod.) Vzhľadom na rozmanitosť tovaru je každý prípad odstúpenia od zmluvy riešený individuálne.
 14. K vrátenému tovaru priložte sprievodný list s kópiou nadobúdacieho dokladu popr. môžete použiť náš  formulár .
 15. V prípadoch, keď má kupujúci v súlade s ustanovením § 1829 ods. 1 Občianskeho zákonníka právo od kúpnej zmluvy odstúpiť, je predávajúci tiež oprávnený kedykoľvek od kúpnej zmluvy odstúpiť, a to až do doby prevzatia tovaru kupujúcim. V takom prípade vráti predávajúci kupujúcemu kúpnu cenu bez zbytočného odkladu, a to bezhotovostne na účet určený kupujúcim.
 16. Ak je spoločne s tovarom poskytnutý kupujúcemu darček, je darovacia zmluva medzi predávajúcim a kupujúcim uzavretá s rozväzovacou podmienkou, že ak dôjde k odstúpeniu od kúpnej zmluvy kupujúcim, stráca darovacia zmluva ohľadom takého darčeka účinnosť a kupujúci je povinný spolu s tovarom predávajúcemu vrátiť aj poskytnutý darček.

 

 

6. PREPRAVA A DODANIE TOVARU

 

 

 1. V prípade, že je spôsob dopravy dohodnutý na základe osobitnej požiadavky kupujúceho, znáša kupujúci riziko a prípadné dodatočné náklady spojené s týmto spôsobom dopravy.
 2. Ak je predávajúci podľa kúpnej zmluvy povinný dodať tovar na miesto určené kupujúcim v objednávke, je kupujúci povinný prevziať tovar pri dodaní.
 3. V prípade, že je z dôvodov na strane kupujúceho nutné tovar doručovať opakovane alebo iným spôsobom, než bolo uvedené v objednávke, je kupujúci povinný uhradiť náklady spojené s opakovaným doručovaním tovaru, resp. náklady spojené s iným spôsobom doručenia.
 4. Pri prevzatí tovaru od prepravcu je kupujúci povinný skontrolovať neporušenosť obalov tovaru av prípade akýchkoľvek závad toto bezodkladne oznámiť prepravcovi. V prípade stretnutia porušenia obalu svedčiaceho o neoprávnenom vniknutí do zásielky nemusí kupujúci zásielku od prepravcu prevziať. Týmto nie sú dotknuté práva kupujúceho zo zodpovednosti za vady tovaru a ďalšie práva kupujúceho vyplývajúce zo všeobecne záväzných právnych predpisov.
 5. Ďalšie práva a povinnosti strán pri preprave tovaru môžu upraviť osobitné dodacie podmienky predávajúceho, ak sú predávajúcim vydané.
 6. Tovar je obvykle expedovaný do druhého dňa od prijatia platby od kupujúceho (uhradený pred expedíciou prevodom z účtu, zloženkou, atď.). V prípade zvolenia zaslania tovaru na dobierku, je tovar obvykle expedovaný do druhého dňa od prijatia objednávky. V období zosilneného dopytu sa táto doba môže predĺžiť. Pokiaľ je táto doba dlhšia ako jeden týždeň, budeme Vás o tejto skutočnosti informovať telefonicky. Všetky ceny uvedené v našom cenníku sú zmluvné a konečné, predávajúci je platcom DPH. Tovar zostáva majetkom prevádzkovateľa do uhradenia plnej ceny tovaru.
 7. Záväzok predávajúceho dodať kupujúcemu tovar je splnený doručením tovaru v mieste dodania tovaru av dohodnutej lehote dodateľnosti. Miestom dodania tovaru je miesto takto označené kupujúcim v objednávkovom formulári a dohodnutou lehotou dodateľnosti je buď doba, na ktorej sa zmluvné strany dohodli alebo lehota, ktorá je uvedená pri konkrétnom tovare na webových stránkach predajcu s tým, že táto lehota je orientačná a môže byť predávajúcim v odôvodnených prípadoch prekročená.
 8. Za doručenie tovaru kupujúcemu je možné považovať prevzatie tovaru kupujúcim alebo inou osobou zdržujúcou sa v čase doručenia na mieste dodania (oprávnená osoba). Pokiaľ sa odovzdávajúcej osobe nepodarí doručiť tovar podľa predchádzajúcej vety, považuje sa tovar za doručený jeho prevzatím kupujúcim v čase a mieste určenom na vyzdvihnutie odovzdávajúcou osobou (úložná doba a miesto). Úložný čas a miesto oznámi odovzdávajúca osoba kupujúcemu vhodným spôsobom. Odovzdanie a prevzatie tovaru musí kupujúci alebo oprávnená osoba písomne ​​potvrdiť odovzdávajúcej osobe.

 

 

7. PRÁVA Z CHYBNÉHO PLNENIA

 

 

 1. Práva a povinnosti zmluvných strán ohľadom práv z chybného plnenia sa riadia príslušnými všeobecne záväznými právnymi predpismi (najmä ustanoveniami § 1914 až 1925, § 2099 až 2117 a § 2161 až 2174b občianskeho zákonníka a zákonom č. 634/1992 Zb., o. v znení neskorších predpisov).
 2. Ak je predmetom kúpy hmotná hnuteľná vec, ktorá je prepojená s digitálnym obsahom alebo službou digitálneho obsahu takým spôsobom, že by bez nich nemohla plniť svoje funkcie (ďalej len „ vec s digitálnymi vlastnosťami “), použijú sa ustanovenia ohľadne zodpovednosti za vady predávajúceho tiež na poskytovanie digitálneho obsahu alebo služby digitálneho obsahu, aj keď ich poskytuje tretia osoba. To neplatí, ak je z obsahu kúpnej zmluvy aj z povahy veci zjavné, že sú poskytované samostatne.
 3. Predávajúci zodpovedá kupujúcemu, že vec pri prevzatí nemá vady. Najmä predávajúci zodpovedá kupujúcemu, že vec: - zodpovedá dohodnutému popisu, druhu a množstvu, ako aj akosti, funkčnosti, kompatibilite, interoperabilite a iným dohodnutým vlastnostiam, - je dodaná s dohodnutým príslušenstvom a pokynmi na použitie, vrátane návodu na montáž alebo inštaláciu.
 4. Predávajúci zodpovedá kupujúcemu, že popri dohodnutých vlastnostiach: - je vec vhodná na účel, na ktorý sa vec tohto druhu obvykle používa, aj s ohľadom na práva tretích osôb, právne predpisy, technické normy alebo kódexy správania daného odvetvia, ak nie je technických noriem, - vec množstvom, kvalitou a ďalšími vlastnosťami, vrátane životnosti, funkčnosti, kompatibility a bezpečnosti, zodpovedá obvyklým vlastnostiam vecí toho istého druhu. - je vec dodaná s príslušenstvom, vrátane obalu, návodu na montáž a iných pokynov na použitie, ktoré môže kupujúci rozumne očakávať,
 5. Ustanovenie čl. 7.d obchodných podmienok sa nepoužije v prípade, že predávajúci kupujúceho pred uzavretím kúpnej zmluvy zvlášť upozornil, že sa niektorá vlastnosť veci líši a kupujúci s tým pri uzatváraní kúpnej zmluvy výslovne súhlasil.
 6. Predávajúci zodpovedá kupujúcemu aj za vadu spôsobenú nesprávnou montážou alebo inštaláciou, ktorá bola podľa kúpnej zmluvy vykonaná predávajúcim alebo na jeho zodpovednosť. 
 7. Ak sa prejaví vada v priebehu jedného roka od prevzatia, predpokladá sa, že vec bola chybná už pri prevzatí, ibaže to povaha veci alebo vady vylučuje. Táto doba nebeží po dobu, počas ktorej kupujúci nemôže vec užívať, v prípade, že vadu vytkol oprávnene.
 8. Ak je predmetom kúpy vec s digitálnymi vlastnosťami, predávajúci zabezpečí, že budú kupujúcemu poskytované dohodnuté aktualizácie digitálneho obsahu alebo služby digitálneho obsahu. Popri dohodnutých aktualizáciách predávajúci zabezpečí, že budú kupujúcemu poskytované aktualizácie, ktoré sú nevyhnutné, aby si vec po prevzatí uchovala vlastnosti podľa čl. 7.ca čl. 7.d obchodných podmienok, a že bude na ich dostupnosť upozornený - po dobu dvoch rokov, ak majú byť podľa kúpnej zmluvy digitálny obsah alebo služba digitálneho obsahu poskytované sústavne po určitú dobu, a ak je dohodnuté poskytovanie po dobu dlhšiu ako dva roky, po celú túto dobu, - po dobu, po ktorú to kupujúci môže rozumne očakávať, ak sa majú podľa kúpnej zmluvy digitálny obsah alebo služba digitálneho obsahu poskytnúť jednorazovo; to sa posúdi podľa druhu a účelu veci, povahy digitálneho obsahu alebo služby digitálneho obsahu as prihliadnutím na okolnosti pri uzavretí kúpnej zmluvy a povahe záväzku.
 9. Ustanovenie čl. 7.h obchodných podmienok neplatí v prípade, že predávajúci kupujúceho pred uzavretím kúpnej zmluvy zvlášť upozornil, že aktualizácie poskytované nebudú a kupujúci s tým pri uzatváraní kúpnej zmluvy výslovne súhlasil.
 10. Ak nevykonal kupujúci aktualizáciu v primeranom čase, nemá práva z vady, ktoré vznikli iba v dôsledku nevykonanej aktualizácie. To neplatí v prípade, že kupujúci nebol upozornený na aktualizáciu alebo na dôsledky jej nevykonania alebo aktualizáciu nevykonal alebo ju vykonal nesprávne v dôsledku nedostatku v návode. Ak majú byť podľa kúpnej zmluvy digitálny obsah alebo služba digitálneho obsahu poskytované sústavne po určitú dobu a ak sa prejaví alebo ak sa vyskytne vada v čase podľa čl. 7.h obchodných podmienok, má sa za to, že sú digitálny obsah alebo služba digitálneho obsahu poskytované chybne.
 11. Kupujúci môže vytknúť vadu, ktorá sa na veci prejaví v dobe dvoch rokov od prevzatia. Ak je predmetom kúpy vec s digitálnymi vlastnosťami a ak majú byť podľa kúpnej zmluvy digitálny obsah alebo služba digitálneho obsahu poskytované sústavne po určitú dobu, môže kupujúci vytknúť vadu, ktorá sa na nich vyskytne alebo prejaví v dobe dvoch rokov od prevzatia. Ak má byť plnené po dobu dlhšiu ako dva roky, má kupujúci právo z vady, ktorá sa vyskytne alebo prejaví v tejto dobe. Ak vytkol kupujúci predávajúcemu vadu oprávnene, doba pre vytknutie vady veci nebeží po dobu, počas ktorej kupujúci nemôže vec užívať.
 12. Kupujúceho, ktorý pri uzatváraní a plnení zmluvy koná v rámci svojej obchodnej alebo inej podnikateľskej činnosti, je záručná doba iba 12 mesiacov.
 13. Spôsob uplatnenia reklamácie
  Reklamáciu je potrebné uplatniť v autorizovanom servise predávajúceho (bod 7w). K reklamovanému tovaru je nutné priložiť čitateľný originál alebo kópiu dokladu o nákupe - faktúru alebo jeho kúpu preukázať iným spôsobom, a ďalej sprievodný list s popisom závady . Predávajúci vydá kupujúcemu písomné potvrdenie o tom, kedy bola reklamácia uplatnená, čo je jej obsahom, aký spôsob vybavenia reklamácie je požadovaný; ďalej potvrdenie o dátume a spôsobe vybavenia reklamácie, vrátane potvrdenia o vykonaní opravy a dobe jej trvania, prípadne písomné odôvodnenie zamietnutia reklamácie.
 14. Ak má vec vadu, môže kupujúci požadovať jej odstránenie. Podľa svojej voľby môže požadovať dodanie novej veci bez vady alebo opravu veci, ibaže je zvolený spôsob odstránenia vady nemožný alebo v porovnaní s druhým neprimerane nákladný; to sa posúdi najmä s ohľadom na význam vady. Predávajúci môže odmietnuť vadu odstrániť, ak je to nemožné alebo neprimerane nákladné najmä s ohľadom na význam vady a hodnotu, ktorú by vec mala bez vady.
 15. Predávajúci odstráni vadu v primeranom čase po jej vytknutí. Pričom sa zohľadní povaha veci a účel, na ktorý kupujúci vec kúpil. 
 16. Kupujúci môže požadovať primeranú zľavu alebo odstúpiť od kúpnej zmluvy, pokiaľ: - predávajúci vadu odmietol odstrániť alebo ju neodstránil v súlade s čl. 7.m obchodných podmienok, - rovnaká vada prejaví opakovane (aspon 3x) - je vada podstatným porušením kúpnej zmluvy, alebo                                                                                                                      
 17. Ak je vada veci nevýznamná, kupujúci nemôže odstúpiť od kúpnej zmluvy (v zmysle čl. 7.n obchodných podmienok); má sa za to, že vada veci nie je významná.
 18. Reklamácia vrátane odstránenia vady musí byť vybavená a kupujúci o tom musí byť informovaný najneskôr do tridsiatich (30) dní odo dňa uplatnenia reklamácie, pokiaľ sa predávajúci s kupujúcim nedohodne na dlhšej lehote. Ak je predmetom záväzku poskytnutie digitálneho obsahu, vrátane digitálneho obsahu dodaného na hmotnom nosiči, alebo služby digitálneho obsahu, musí byť reklamácia vybavená v primeranom čase s prihliadnutím na povahu digitálneho obsahu alebo služby digitálneho obsahu a na účel, na ktorý ich kupujúci požadoval.
 19. Beh lehoty na vybavenie reklamácií je možné pozastaviť v prípade, že predávajúci neobdržal všetky podklady potrebné na vybavenie reklamácie (časti tovaru, iných podkladov a pod.). Predávajúci je povinný si vyžiadať doplnenie podkladov od kupujúceho v najkratšom možnom čase. Lehota je od tohto dátumu pozastavená až do dodania vyžiadaných podkladov kupujúcim.
 20. Opravené popr. nový tovar je potom vždy odoslaný späť kupujúcemu na adresu resp. dodaciu adresu uvedenú v objednávke, ktorá bola urobená prostredníctvom webového rozhrania predajcu.
 21. V prípade uznanej reklamácie má zákazník právo požadovať vrátenie ceny za dopravu reklamovaného produktu na naše servisné stredisko
 22. Reklamácie zasielané s dobierkou nebudú prevzaté.
 23. Adresa pre uplatnenie reklamácie popr. odstúpenie od kúpnej zmluvy je:

  Goatle sro
  Hybrálec 14
  58601 Hybrálec

 24. Po márnom uplynutí lehoty podľa čl. 7.p obchodných podmienok môže kupujúci od kúpnej zmluvy odstúpiť alebo požadovať primeranú zľavu.
 25. Predávajúci je povinný vydať kupujúcemu potvrdenie o dátume a spôsobe vybavenia reklamácie, vrátane potvrdenia o vykonaní opravy, a dobe jej trvania, prípadne písomné odôvodnenie zamietnutia reklamácie. Táto povinnosť sa vzťahuje aj na iné osoby určené na vykonanie opravy.
 26. Práva zo zodpovednosti za vady tovaru môže kupujúci konkrétne uplatniť osobne na adrese Hybrálec 14, 58601 Hybrálec, telči elektronickou poštou na adrese obchod@goatle.cz .

 

 

8. ĎALŠIE PRÁVA A POVINNOSTI ZMLUVNÝCH STRÁN

 

 

 1. Kupujúci nadobúda vlastníctvo k tovaru zaplatením celej kúpnej ceny tovaru.
 2. Predávajúci nie je vo vzťahu ku kupujúcemu viazaný žiadnymi kódexmi správania v zmysle ustanovenia § 1820 ods. 1 písm. n) občianskeho zákonníka.
 3. Vybavovanie sťažností spotrebiteľov zaisťuje predávajúci prostredníctvom elektronickej pošty. Sťažnosti je možné zasielať na elektronickú adresu predávajúceho. Informáciu o vybavení sťažnosti kupujúceho zašle predávajúci na elektronickú adresu kupujúceho. Iné pravidlá vybavovania sťažností nie sú predávajúcim stanovené.
 4. K mimosúdnemu riešeniu spotrebiteľských sporov z kúpnej zmluvy je príslušná Česká obchodná inšpekcia, so sídlom Štěpánska 567/15, 120 00 Praha 2, IČO: 000 20 869, internetová adresa: https://adr.coi.cz/cs. http://ec.europa.eu/consumers/odr je možné využiť pri riešení sporov medzi predávajúcim a kupujúcim z kúpnej zmluvy.
 5. Európske spotrebiteľské centrum Česká republika, so sídlom Štěpánska 567/15, 120 00 Praha 2, internetová adresa: http://www.evropskyspotrebitel.cz je kontaktným miestom podľa Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 524/2013 z 21 mája 2013 o riešení spotrebiteľských sporov on-line a o zmene nariadenia (ES) č. 2006/2004 a smernice 2009/22/ES (nariadenie o riešení spotrebiteľských sporov on-line).
 6. Kupujúci sa môže obrátiť so sťažnosťou na orgán dohľadu alebo štátneho dozoru. Predávajúci je oprávnený na predaj tovaru na základe živnostenského oprávnenia. Živnostenskú kontrolu vykonáva v rámci svojej pôsobnosti príslušný živnostenský úrad. Dozor nad oblasťou ochrany osobných údajov vykonáva Úrad pre ochranu osobných údajov. Česká obchodná inšpekcia vykonáva vo vymedzenom rozsahu okrem iného dozor nad dodržiavaním Občianskeho zákonníka a zákona č. 634/1992 Zb. o ochrane spotrebiteľa v znení neskorších predpisov.
 7. Kupujúci týmto preberá na seba nebezpečenstvo zmeny okolností v zmysle § 1765 ods. 2 Občianskeho zákonníka.

 

 

9. OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV

 

 

 1. Svoju informačnú povinnosť voči kupujúcemu v zmysle článku 13 Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady 2016/679 o ochrane fyzických osôb v súvislosti so spracovaním osobných údajov ao voľnom pohybe týchto údajov ao zrušení smernice 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane osobných údajov) ( ďalej len „ nariadenie GDPR “) súvisiace so spracovaním osobných údajov kupujúceho na účely plnenia kúpnej zmluvy, na účely rokovania o kúpnej zmluve a na účely plnenia verejnoprávnych povinností predávajúceho plní predávajúci prostredníctvom osobitného dokumentu.

 

10. ZASIELANIE OBCHODNÝCH OZNÁMENÍ A UKLADANIE COOKIES

 

 1. Kupujúci súhlasí v zmysle ustanovenia § 7 ods. 2 zákona č. 480/2004 Zb., o niektorých službách informačnej spoločnosti ao zmene niektorých zákonov (zákon o niektorých službách informačnej spoločnosti), v znení neskorších predpisov, so zasielaním obchodných oznámení predávajúcim na elektronickú adresu či na telefónne číslo kupujúceho.
 2. Svoje zákonné povinnosti súvisiace s prípadným ukladaním cookies na zariadení kupujúceho plní predávajúci prostredníctvom zvláštneho dokumentu.

 

 

11. DORUČOVANIE

 

 

 1. Kupujúcemu môže byť doručované na elektronickú adresu kupujúceho.

 

 

12. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

 

 

 1. Pokiaľ vzťah založený kúpnou zmluvou obsahuje medzinárodný (zahraničný) prvok, potom strany dojednávajú, že vzťah sa riadi českým právom. Voľbou práva podľa predchádzajúcej vety nie je kupujúci, ktorý je spotrebiteľom, zbavený ochrany, ktorú mu poskytujú ustanovenia právneho poriadku, od ktorých sa nemožno zmluvne odchýliť, a ktorá by sa v prípade neexistencie voľby práva inak použila podľa ustanovení článku 6 ods. 1 Nariadenia Európskeho spoločenstva parlamentu a Rady (ES) č. 593/2008 zo 17. júna 2008 o rozhodnom práve pre zmluvné záväzky (Rím I).
 2. Ak je niektoré ustanovenie obchodných podmienok neplatné alebo neúčinné, alebo sa takým stane, namiesto neplatných ustanovení nastúpi ustanovenie, ktorého zmysel sa neplatnému ustanoveniu čo najviac približuje. Neplatnosťou alebo neúčinnosťou jedného ustanovenia nie je dotknutá platnosť ostatných ustanovení.
 3. Kúpna zmluva vrátane obchodných podmienok je archivovaná predávajúcim v elektronickej podobe a nie je prístupná.
 4. Kontaktné údaje predávajúceho: adresa sídla: Hybrálec 14, Hybrálec 14. adresa elektronickej pošty obchod@goatle.cz , telefón 734788806. Predávajúci neposkytuje iný prostriedok on-line komunikácie.

 

 

13. SPÄTNÝ ODBER VYSLUŽILÝCH ELEKTROZARIADENÍ

 

 

Zakladáme si na ohľaduplnom správaní voči životnému prostrediu, a preto vám prinášame možnosti, ako jednoducho a bezplatne odovzdať svoje vyslúžilé elektrozariadenia.
Spotrebiteľ má v systéme nakladania s elektrospotrebičmi zásadnú úlohu. On je tým, kto sa rozhoduje, čo urobí so starým spotrebičom. Staré a nepotrebné elektrozariadenia nepatria do kontajnerov na komunálny odpad.
Spotrebiteľ je informovaný symbolom viď odkazy nižšie, že príslušné elektrozariadenia nepatria do komunálneho odpadu. Sú tak označené všetky nové elektrozariadenia. Symbol môže byť uvedený priamo na zariadení, na jeho obale alebo v návode na použitie či v záručnom liste. 

Ako sa zbaviť starého spotrebiča?

prostredníctvom verejne dostupnej zbernej siete spoločnosti REMA Systém, ktorá je určená na spätný odber:
https://www.elektrowin.sk/sk/obce-a-sberne-dvory/zoznam-mist-zpetneho-odberu.html

prostredníctvom verejne dostupnej zbernej siete, ktorá je určená na spätný odber
https://isoh.mzp.cz/registrmistelektro


v mieste predaja na adrese: Goatle sro Hybrálec 14, 58601 Jihlava.

 

Nastavení Cookies
Cookies

Naše webové stránky používají soubory cookies, které nám pomáhají s jejich vylepšováním. Abychom cookies mohli používat, musíte nám to povolit. Kliknutím na tlačítko "OK, souhlasím" udělujete tento souhlas.

Nastavení OK, souhlasím
×
Nastavení souborů cookies

Cookies jsou malé soubory, které webové stránky (i ty naše) ukládají ve Vašem webovém prohlížeči. Obsahy těchto souborů jsou vyměňovány mezi Vaším prohlížečem a našimi servery, případně se servery našich partnerů. Některé cookies potřebujeme, abychom webová stránka mohla správně fungovat, některé potřebujeme k marketingové a statistické analytice. Zde si můžete nastavit, které cookies budeme moci používat.

Nezbytné cookies
Nezbytné cookies
Jedná se o technické soubory, které jsou nezbytné ke správnému chování našich webových stránek a všech jejich funkcí. Používají se mimo jiné k ukládání produktů v nákupním košíku, zobrazování produktů na přání, ovládání filtrů, osobního nastavení a také nastavení souhlasu s uživáním cookies. Pro tyto cookies není zapotřebí Váš souhlas a není možné jej ani odebrat.
Ovlivňuje funkce:
 • Konfigurační cookies
Analytické cookies
Vypnuto Zapnuto
Analytické cookies
Analytické cookies nám umožňují měření výkonu našeho webu a našich reklamních kampaní. Jejich pomocí určujeme počet návštěv a zdroje návštěv našich internetových stránek. Data získaná pomocí těchto cookies zpracováváme souhrnně, bez použití identifikátorů, které ukazují na konkrétní uživatelé našeho webu. Pokud vypnete používání analytických cookies ve vztahu k Vaší návštěvě, ztrácíme možnost analýzy výkonu a optimalizace našich opatření.
Ovlivňuje funkce:
 • Google Analytics - analytická návštěvnost
Personalizované cookies
Vypnuto Zapnuto
Personalizované cookies
Používáme rovněž soubory cookie a další technologie, abychom přizpůsobili náš obchod potřebám a zájmům našich zákazníků a připravili tak pro Vás výjimečné nákupní zkušenosti. Díky použití personalizovaných souborů cookie se můžeme vyvarovat vysvětlování nežádoucích informací, jako jsou neodpovídající doporučení výrobků nebo neužitečné mimořádné nabídky. Navíc nám používání personalizovaných souborů cookie umožňuje nabízet Vám dodatečné funkce, jako například doporučení výrobků přizpůsobených Vašim potřebám. 
Marketingové cookies
Vypnuto Zapnuto
Marketingové cookies
Marketingové (reklamní) cookies používáme my nebo naši partneři, abychom Vám mohli zobrazit vhodné obsahy nebo reklamy jak na našich stránkách, tak na stránkách třetích subjektů. Díky tomu můžeme vytvářet profily založené na Vašich zájmech, tak zvané pseudonymizované profily. Na základě těchto informací není zpravidla možná bezprostřední identifikace Vaší osoby, protože jsou používány pouze pseudonymizované údaje. Pokud nevyjádříte souhlas, nebudete příjemcem obsahů a reklam přizpůsobených Vašim zájmům.
Ovlivňuje funkce:
 • Google Ads